Vedtekter for foreningen Drømivei

§ 1 Foreningens navn: Drømivei og ble stiftet 03.07.2015

§ 2 Foreningen Drømivei er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

Foreningen startet som en etterfølger, av initiativ gjort av enkelt individer i foreningen der vi organiserte noen ferieturer litt utenom det vanlige. Vi vil jobbe videre med dette arbeidet i organiserte former. I Drømivei tror vi at: ”Gjennom glede kan vi endre mennesker.”

§ 3 Foreningens formål: er å gi et tilbud til vanskeligstilte familier i Norge. Familier som av diverse grunner er kommet inn i en økonomi der det ikke er rom for å etterleve dagens normer. Vi skal bidra til at de sosiale forskjellene blir mindre. Vi tilbyr familier kurs, aktiviteter, veiledning, ferieturer og oppfølging.

Dette arbeidet gjør vi gjennom:

– Evalueringsmøte med familiene.

– kurs der de voksne deltar.

– Ferieturer der barn og voksne sammen kan skape minner.

– Hjelp barn inn i fritidsaktiviteter.

– Oppfølging med kurs og fremdriftsplan.

– Fokus på helse og livsstil.

– Lag og foreninger kan søke Drømivei om midler på vegne av sine medlemmer med økonomiske utfordringer, for å dekke utgifter til kontingenter og utstyr.

Målet med Drømivei er å gi motivasjon til endring.

§ 4 Finansiering: Foreningens formål finansieres ved medlemskontingenter, innsamlede midler, betalte bidrag, direkte bidrag og eget inntekts arbeid. Foreningen skal i tillegg søke å mobilisere frivillig innsats. Foreningen søker også offentlige midler. Foreningen har en grunnkapital på NOK: 0,-

§ 5 Medlemmer: Alle kan bli medlemmer i Drømivei og medlemskapet er gyldig dersom kontingenten a 250 NOK er betalt. Alle medlemmer som er skyldig kontingent for mer enn ett år mister sine rettigheter til å sitte i verv eller avgi stemmer og kan strykes som medlem av styret. Strykes medlemskapet grunnet skyldig kontingent så kan ikke medlemskapet tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.

§ 6 Årsmøte: Årsmøtet, som holdes hvert år i September måned, er foreningens høyeste myndighet.

Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan (eventuelt kan ikke) skje ved fullmakt.

Møteleder velges av årsmøtet.

Årsmøtet kan bare behandle forslag om vedtektsendring som er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet.

Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten.

§ 7 Ekstraordinære årsmøter: holdes når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 8 Stemmegivning på årsmøtet Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis, og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmene, skal den velges som har fått flest stemmer.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidatene, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 9 Styret: Styret er ansvarlig for foreningens drifts og forvaltning av foreningens midler. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret skal behandle foreningens arbeidsplaner og budsjett, samt andre viktige spørsmål knyttet til driften av foreningen.

Styret skal sørge for at foreningens formål ivaretas, og at utdelinger foretas i samsvar med vedtektene. Styret skal påse at regnskap og forvaltning av midler foregår til en hver tid etter gjeldende lovverk.

Foreningen skal ha et styre som består av 3-5 medlemmer.

Styrets leder og nestleder velges ved årsmøte. Valgkomiteen har ansvaret for å finne styrekandidater som velges av medlemmene i Drømivei.

Det skal føres protokoll over styrebehandlingen. Protokollen skal minst angi tid og sted, deltakere, behandlingsmåten og styrets beslutninger. Hvis et styremedlem ikke er enig i styrets beslutninger, kan de kreve sin mening innført i protokollen.

Protokollen skal underskrives av alle medlemmer som har deltatt i syrebehandlingen.

Styret er beslutningsdyktig når 3 av styremedlemmene er til stede i korrekt innkalt møte. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Styret fastsetter fullmakter og regelverk for administrasjon, regionslag og lokallag.

§ 10 Valgkomiteen består av tre personer og velges av medlemmene under årsmøtet. Alle i komiteen har adgang til gjenvalg. Komiteens medlemmer velges på årsmøtet.

§ 11 Generalsekretær kan ansettes dersom størrelsen på foreningen blir for stor til at dens formål kan betjenes gjennom styret.

§ 12 Endringer i disse statutter forutsetter flertall på årsmøte v et 2/3 flertall blant medlemmene tilstedet. Dersom foreningen ikke kan tjene sitt formål, og derfor ønskes omdannet eller oppløst, stilles de samme krav som for endringer. Foreningens midler skal i et slikt tilfelle anvendes til beste for foreningens formål eller gis i støtte til lignende organisasjoner.